Kaugus

Allikas: Vikipeedia
Jump to navigation Jump to search

Kauguse mõiste on kasutusel tavakeeles ning peamiselt loodusteadustes (füüsikas ja geograafias) ja matemaatikas. Kauguse all mõistetakse tavakeeles ja loodusteadustes peamiselt objektide ruumilise eraldatuse määra ehk vahemaad, mõnikord ka muud laadi eraldatuse määra.

Loodusteadustes on kaugus mittenegatiivne skalaarne suurus, mida mõõdetakse pikkusühikutes.

Matemaatika võimaldab (füüsikalise) kauguse mõistet üldistada abstraktsetele objektidele. Sellisteks objektideks võivad olla näiteks punktid tasandil. Punktidevahelise kauguse mõistet saab kasutada näiteks ka punktihulkadevahelise kauguse defineerimiseks. Samuti räägitakse näiteks maatriksitevahelisest kaugusest. Kõige üldisemal kujul on kaugus matemaatikas mittenegatiivne reaalarv, mis leitakse teatud komplekti tingimusi (meetrika aksioome) täitva kujutuse (meetrika) abil.

Sisukord

Matemaatikamuuda lähteteksti

Next.svg Pikemalt artiklis Meetriline ruum.

Matemaatikas saab rääkida kaugusest abstraktsete objektide vahel. Kaugus oma kõige üldisemal kujul on defineeritud meetrilistes ruumides. Meetriline ruum on hulk X, millel on defineeritud kujutus

mis seab hulga X igale elementide paarile vastavusse reaalarvu nii, et oleksid täidetud järgmised meetrika aksioomideks nimetatavad tingimused:

  1. (samasuse aksioom ehk identsuse aksioom)
  2. (sümmeetria aksioom)
  3. (kolmnurga võrratus).

Kujutust nimetatakse meetrikaks ja arvu nimetatakse x ja y kauguseks. Tihti nimetatakse kauguseks ka meetrikat ennast.

Kaugus eukleidilistes ruumidesmuuda lähteteksti

Next.svg Pikemalt artiklis Eukleidiline ruum.

Kolmemõõtmeline eukleidiline ruum on ruum, mida seostatakse enamasti füüsikalise ruumiga ning see kattub intuitiivselt ruumi mõistega selle igapäevatähenduses. Üldiselt saab rääkida suvalise mõõtmega eukleidilistest ruumidest, kusjuures n-mõõtmelises eukleidilises ruumis on kaugus defineeritud kui

,

kus

tähistab vektori pikkust ja tähistavad vektori

koordinaate.

Kaugus eukleidilises ruumis täidab meetrika aksioome ning seetõttu on kõik eukleidilised ruumid ka meetrilised ruumid. Kuna vektori pikkus täidab ühtlasi normi aksioome, on eukleidilised ruumid ka normeeritud ruumid.

Füüsikamuuda lähteteksti

Geograafiamuuda lähteteksti

Geograafias mõõdetakse kaugust ehk vahemaad nii looduses (meetrites või kilomeetrites) kui ka kaardil mõõtkava abil. Selleks määratakse kaugus ühest punktist teise punktini sentimeetrites ja korrutatakse võrdlusmõõtkavaga. Näiteks kaardil võrdlusmõõtkavaga 1 cm – 100 m mõõdeti kauguseks 5,8 cm. Arvestame: 5,8 x 100 = 580 meetrit.

Interaktiivsed kaardid võimaldavad kaugust mõõta otse.

Vaata kamuuda lähteteksti


allikas: http://et.wikipedia.org/wiki/Kaugus
tekst on kasutatav vastavalt Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsile.

Navigeerimismenüü